Duurzaam ondernemen

1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De eerste stap in duurzaam (willen) ondernemen is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO is immers een continu verbeteringsproces waarbij Dethier vrijwillig op systematische wijze economische milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opneemt en waarbij overleg met de stakeholders of andere belanghebbenden van de onderneming deel uitmaken van dit proces.

De drang om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen komt van binnenuit onze organisatie waarbij het management de bakens uitzette in lijn met onze visie, onze missie en onze strategie waardoor voldoende ruimte en middelen ter beschikking worden gesteld.

Aangezien de maatschappij steeds evolueert, betekent dit dat ook de noden van Dethier mee evolueren waardoor ook ons MVO-plan steeds verandert. In de verkondiging van ons MVO-plan beseffen we zelf dat we dan ook ten alle tijden eerlijk moeten zijn in de continue bijsturing van ons MVO-beleid.

2. Green Deal (Circulair Bouwen)

In de Green Deal staat samen doen en leren centraal. Deelnemers starten experimenten en brengen hun kennis en ervaring samen in een lerend netwerk. Tools, methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking worden uitgetest.

Zo’n vier keer per jaar (2019 – 2023) werden de deelnemers van de Green Deal Circulair Bouwen (GDCB) samengebracht om hen te inspireren met Vlaamse en buitenlandse cases. Tijdens deze dagen werd ook echt aan de slag gegaan met concrete vraagstukken die de deelnemers aanbrachten, met tools en meetinstrumenten.

Binnen de GDCB wordt Dethier aanzien als een ‘actieve’ deelnemer gezien de uitvoering van enkele proefprojecten tijdens de looptijd van de GDCB. Binnen het lerend netwerk kon onze organisatie immers enkele werven aanbieden, onderzoek uitvoeren en vervolgens praktische alsook theoretische kennis delen.

Op gebied van verder werken als ‘actieve’ deelnemer ná het slotevent van de GDCB worden momenteel de nodige stappen gezet om de (verdere) ervaringen en de principes van circulair bouwen structureel in de bedden in onze organisatie en de kennis en ervaring te blijven delen met allerhande betrokken en/of geïnteresseerde partijen.

3. De CO2-prestatieladder

De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor bijna 40 % van de totale CO2-emissies. Het hoge percentage is te wijten aan het gebruik van energie-intensieve grondstoffen zoals cement en staal, maar ook andere bouwmaterialen. Tel daarbij de vele zware machines en het wegtransport en je komt tot een enorme impact.

CO2 is een broeikasgas. Het is de grootste oorzaak van de klimaatopwarming. Daarom focust de politieke agenda met o.a. COP 26 (Glasgow) en de Green Deal zo sterk op het terugdringen van CO2.

Europa heeft als doel gesteld om tegen 2030 55% minder CO2-uitstoot te realiseren.

Bij Dethier zijn we alvast trotste houder van een CO2-Prestatiecertificaat niveau 3.

De CO₂-prestatieladder is een initiatief van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen) en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren CO₂-bewust(er) te handelen. De ladder is een goed instrument om in onze bedrijfsvoering en bij het realiseren van projecten klimaatwinst te boeken op het gebied van efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

De CO₂-prestatieladder is ontstaan in Nederland, maar meer en meer Belgische bouwondernemingen zien er het nut van in – zowel voor zichzelf, maar ook om aan aanbestedende overheden of private opdrachtgevers hun engagement te tonen.

De CO2-prestatieladder bestaat uit vier verschillende invalshoeken:
A. Inzicht: De eerste stap is om een beeld te krijgen van de verschillende energieverbruikers en de CO2-uitstoot van de organisatie.
B. Reductie: Om de opwarming van het klimaat tegen te gaan, dienen we de CO2-uitstoot te reduceren. We formuleren doelstellingen en stellen een reductieplan op om deze doelen stapsgewijs te behalen.
C. Transparantie: Dethier vindt het belangrijk om open te communiceren over haar CO2-beleid en het verloop van het vooropgestelde reductieplan.
D. Participatie: Door in overleg te gaan met verschillende ketenpartners kunnen we kennis opdoen om ons CO2-beleid te versterken. In samenwerking met onze ketenpartners kunnen we initiatieven ontplooien om de sector te vergroenen.

De ladder bestaat uit vijf treden: hoe hoger op de ladder, hoe verder je staat met je CO2-beleid. De eerste drie treden zijn gericht op CO2-uitstoot binnen de eigen organisatie (de zogenaamde scope 1 en 2). De twee hoogste treden zijn breder: die richten zich op samenwerkingen met leveranciers, klanten en andere partners. Daarbij wordt gekeken naar de hele keten (de zogenaamde scope 3).

Na een volledige doorlichting van onze CO2-uitstoot en onze duurzaamheidsinitiatieven, zijn wij trotse eigenaar van een CO2-prestatiecertificaat niveau 3.

CO2-Prestatiecertificaat niveau 3

Uit een grondige (her)analyse van al onze activiteiten in 2021 (basisjaar), op basis van aangepaste emissiefactoren, blijkt dat we bij jaarlijks 843 ton CO₂ uitstoten, waarvan 77% uit brandstoffen (wagens en machines), 17% uit elektriciteit en 6% uit verwarming. Op basis van de aangepaste emissiefactoren noteren we tevens een aanpassing van de totale uitstoot in 2022 van 774 ton CO2 naar 737 ton CO2, waarvan 82% uit brandstoffen (wagens en machines), 15% uit elektriciteit en 3% uit verwarming.

Voor het afgelopen jaar 2023 noteren we een totale uitstoot van 715 ton CO2, waarvan 88% uit brandstoffen (wagens en materieel), 10% uit elektriciteit en 2% uit verwarming. De cijfers van afgelopen jaren 2022 en 2023 blijken alvast een globale CO2-reductie van 15% te bevestigen.

Det​​​​​​​hier is dus degelijk op weg naar lagere energiekosten, innovatiewinst, materiaalbesparing en voornamelijk een lagere CO2-uitstoot.

Voortgangsrapport 2021

Voortgangsrapport 2022

Voortgangsrapport 2023

Het is onze ambitie om tegen 2025 een absolute daling van 29% ten opzichte van basisjaar 2021 te zien in onze CO₂-uitstoot, in 2030 menen we zelfs een absolute daling van 70% te kunnen realiseren. Met het oog op dit doel, hebben we duidelijke, haalbare stappen bepaald:

  1. 1. Een elektrificatie van de personenwagens en kijken naar de opties voor alternatieve brandstoffen voor vrachtwagens, bestelwagens en rollend materieel;
  2. Energieverbruik op werven verlagen door elektrificatie van materieel, de toepassing van energiebesparende verwarming van werfketen en het bannen van brandstoffen door elektrificatie;
  3. Energieverbruik in onze gebouwen verlagen door een ingebruikname van ons nieuw kantoorgebouw en ons nieuw magazijn met aandacht voor energiezuinige installaties en hernieuwbare energie;
  4. De overschakeling van grijze stroom naar 100% Belgische groene stroom,
  5. Bewustmakingscampagnes introduceren om het energieverbruik in de gebouwen, op de werven en binnen het wagenpark te reduceren tot het minimum bovenop het ‘vergroenen’ ervan.

Een transparante aanpak zal ervoor zorgen dat iedereen binnen Dethier op de hoogte zal zijn van wat we zullen doen om onze CO2-uitstoot te verlagen en wat ieders eigen rol kan zijn in dit verhaal. We zullen er zodoende voor zorgen dat alle informatie over onze doelstellingen en stappenplannen steeds beschikbaar en up-to-date zal zijn, dit via het intranet en andere sociale media en met een ‘groen’ rubriekje in elk jaarboekje.

Communicatieplan

Binnen de bouwsector willen we zeker niet achterop hinken en zetten daarom in op onderzoek en evaluatie en zetten die kennis vervolgens om in innovatieve projecten die andere spelers kunnen inspireren. Verder nemen we deel aan sectorbrede initiatieven rond de reductie van CO₂-uitstoot. Zo engageerden wij ons onder andere binnen de Green Deal Circulair Bouwen (Vlaanderen Circulair) waar we reeds met verschillende duurzame projecten kennis hebben kunnen bijdragen en dat nog steeds doen. Voorts nemen we deel aan de Green Board binnen ADEB-VBA en blijven zo op de hoogte van allerhande duurzame ontwikkelingen binnen de bouwsector.

Inventarisatie initiatieven 

Sectorinitiatief Pollaerewijk – Green Deal 

Sectorinitiatief Thonissenlaan – Green Deal 

Sectorinitiatief Nieuwenhoven – Green Deal 

Sectorinitiatief Kantoor Dethier – TOTEM

4. Slopen wordt oogsten

Slopen betekent nog altijd dat veel waardevolle materialen in één klap worden vernietigd of worden gedegradeerd tot (bouw)afval. Dethier wenst in de toekomst heel anders om te gaan met bouwmaterialen die vrijkomen bij het ontmantelen of het ‘strippen’ van gebouwen.

Binnen Dethier worden opleidingen gevolgd met betrekking tot ‘urban mining’ om (sloop)partners te kunnen ‘sturen’ in het selectief slopen van gebouwen. Door het voorafgaand opstellen van materiaalinventarissen kunnen materialen via de nodige kanalen aan de man worden gebracht zodat deze een tweede leven bekomen en hierdoor de principes van circulair bouwen nageleefd worden.

Dethier

5. Water

Het is van groot belang dat we zuiniger omgaan met ons waterverbruik door de droge zomers die ons land de afgelopen jaren kent. Niet alleen gezinnen dragen de verantwoordelijkheid maar ook bouwwerven kunnen hun steentje bijdragen. Op veel werven is vaak een tijdelijke bemaling (het tijdelijk wegpompen van grondwater) noodzakelijk. Dit bemalingswater kan echter lokaal opnieuw ingezet worden. Via het platform ‘Werfwater’ worden op een eenvoudige manier aanbieders van water alsook lokale afnemers met elkaar in contact gebracht.

De kwaliteit van het opgepompte water verschilt echter van werf tot werf en normaal gezien is dit water niet drinkbaar. Wel kan het water gebruikt worden voor groendiensten, brandweer, regenwaterputten, besproeien en meer van dat soort toepassingen.

6. Stroom

Om onze (bouw)projecten te realiseren is er (heel) veel stroom nodig. Dethier wendt ondanks de ‘CO2-prestatieladdercertificatie’ reeds groene stroom aan in al haar gebouwen alsook op de werven waardoor de CO2-uitstoot tot een minimum wordt herleid.

Ondanks er reeds grotendeels groene stroom wordt verbruikt, willen we verspilling tegengaan door de algemene efficiëntie van de werven te verhogen met nieuwe technieken die kosten- en verbruiksefficiënter zijn en door (voornamelijk intern) te sensibiliseren.

7. Brandstoffen

Het brandstofverbruik van ons wagenpark en op de werven (stroomgeneratoren) is aanzienlijk waardoor we wensen in te zetten op een ‘elektrificatie’ van ons wagenpark.

Deze elektrificatie werd reeds ingezet waardoor we medio 2023 stapsgewijs kunnen uitzien naar de vervanging van verschillende dieselvoertuigen door elektrische wagens.

8. Kom van dat gat af!

In het nieuwe kantoor van Dethier te Alken worden werknemers gemotiveerd om te bewegen. Burelen, vergaderzalen en andere ruimtes werden zo gepositioneerd dat werknemers ertoe worden aangezet om ‘van hun gat af te komen’, op tijd en stond de benen te strekken.

Al de bureaus kunnen eveneens met een eenvoudige druk op de knop hoger (en lager) worden geplaatst zodat al staand aan het bureau gewerkt of zelfs overlegd kan worden.

9. Bike to work

Fietsen naar het werk zit in de lift. Dat merken we niet alleen onderweg, maar het blijkt zowel uit een hele reeks onderzoeken en enquêtes alsook uit het aantal fietsers dat binnen onze organisatie groeit.

Het is duidelijk dat duurzaamheid bij onze werknemers leeft. Fietsers leveren niet enkel een bijdrage aan hun omgeving, het milieu, klimaat en de mobiliteit maar besparen heel wat brandstofkosten en zorgen vervolgens voor een vermindering van de CO2-uitstoot van ons wagenpark.

Last but not least: fietsen is duurzaam en regelmatig fietsen naar het werk verhoogt de fitheid. Pak dus de fiets naar je werk en voel je stukken jonger!